Modele socjologii

Adres do korespondencji: Dr hab. Michał Skrzypek, Przewodniczący Sekcji socjologii Zdrowia i medycyny PTS, Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, UL. Chodźki 1, Pok. 161, 20-093 Lublin Pod naukowym patronatem Sekcji socjologii Zdrowia i medycyny PTS toczyły się obrady V Ogólnopolskiej konferencji Naukowej studentów socjologii “Medycyna, Media, Praca w społeczeństwie płynnej nowoczesności”, zorganizowanej przez Zakład Socjologii Uniwersytetu medycznego w Łodzi oraz Koło Naukowe studentów socjologii Uniwersytetu medycznego PANOPTICUM. Konferencja odbyła się w Łodzi w dniu 18.10.2013 r. Naukowe i instytucjonalne podwaliny dla Powstania je Rozwoju socjologii Zdrowia, choroby i medycyny w Polsce stworzyła Prof. Dr hab. Magdalena Sokołowska (1922-1989) – pielęgniarka, lekarz i socjolog, założycielka je Pierwsza Przewodnicząca Sekcji socjologii medycyny PTS. Należała do pierwszego Generations Makers socjologii medycyny, skupionnier Go przede wszystkim na problematyce Systemów Zdrowia, przedmiotowego Medycznych oraz realizującego Badania stosowane na użytek medycyny (sociologie en médecine). Wiele refleksji i analiz jej autorstwa wybiegało Jednak ku nowym czasom, stając się inspiracją dla szeregu nurtów analitycznych rozwijanych nous Współczesnej Polskiej socjologii medycyny (dotyczących m.in. socjologicznych aspektów Zdrowia, Społecznych nierówności w Zdrowiu, “subiektywnej przygniatającej społecznej” dotyczącej Zdrowia i choroby etc.). Magdalena Sokołowska była profesorem zwyczajnym IFiS PAN, pełniła funkcję wiceprzewodniczącej international SociologicalAssociation (ISA) (1978-1982), była także pierwszym prezydentem EuropeanSociety de MedicalSociology (E.S.M.S., Obecnie EuropeanSociety for Health and Medicalsociologie, E.S.H.M.S.), a z racji swego dorobku i osiągnięć organizacyjnych zaliczana jest do Grona współtwórców socjologii medycyny w skali światowej.

Naszym zamiarem było upamiętnienie jubileuszu, prezentacja dorobku socjologii medycyny w Polsce, a także refleksja nad perspektywami dalszego Rozwoju subdyscypline. Obrady miały Miejsce w dniu 30 Maja 2014 Roku (Piątek) w siedzibie Instytutu filozofii i socjologii PAN w Warszawie, UL. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica – Sala Okrągłego Stołu). Funkcję przewodniczącej Komitetu naukowego pełniła Prof. Dr hab. Antonina Ostrowska (IFIS Pan), Komitet organizacyjny re Criative w składzie: Dr hab. Michał Skrzypek, Prof. Kul (Przewodniczący), Dr Zofia słońska oraz Dr Katarzyna Kowal. Wydana została Monografia dokumentująca dorobek Polskiej socjologii medycyny w okresie 50 lat istnienia subdyscypline. Programme konferencji do pobrania TUTAJ. W Polsce Pierwsza Katedra socjologii powstała na wydziale prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 1919 Roku (kierował ni Leon Petrażycki). Rok Później, z późno Floriana znanieckiego, uruchomiono katedrę socjologii i filozofii Kultury na Uniwersytecie Poznań ńskim, wtedy też Socjologia zaistniała w Polsce jako le Samodzielny kierunek studiów.

Zarząd Sekcji socjologii Zdrowia i medycyny PTS zadecydował w dniu 18.09.2014 Roku o objęciu naukowym patronatem VI Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej konferencji Naukowej dla studentów i Młodych Naukowców “Przemiany współczesności: ciało, zdrowie, Praca w dyskursie humanistycznym i medycznym “, organizowanej przez Zakład socjologii Uniwersytetu medycznego w Łodzi oraz Koło Naukowe studentów socjologii U.M. w Łodzi” PANOPTICUM “. Obrady konferencji odble się w Łodzi w dniu 17.10.2014 według Stanu na Dzień 31 grudnia 2016 Roku Sekcja socjologii Zdrowia i medycyny liczy 79 Członków (Dane Biura ZG PTS). Niniejsza “Zakładka” Sekcji pełnić ma rolę platformy, na której zamieszczane b, ą informacje o inicjatywach i działaniach Sekcji (Konferencje Naukowe, szkolenia, Wydawnictwa etc.), jej aktualnym statusie, a także o przedsięwzięciach Naukowych Środowiska socjomedycznego, realizowanych Pod patronatem Sekcji socjologii Zdrowia i medycyny PTS.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Powered by WishList Member - Membership Software